zasięg działań notariusza

Notariusz jest postacią zaufania społecznego i zobowiązany jest do dokonywania działań, którym strony są obowiązane, czy też chcą nadać formę notarialną, przy czym czynności takie posiadają zakres poświadczenia oficjalnego.

Notariusz

Źródło: pixabay.com

Notariusz w warszawie zajmuje się kreowaniem uprawomocnionych duplikatów pism, sporządza protesty weksli i czeków, trzyma depozyty, aprobuje deklaracje dotyczące zapisów. Do jego zadań należy również poświadczanie osobistego podpisu, potwierdzanie zgodności odpisu, zapisywanie protokołów i różne czynności notarialne, mające na celu przyznanie pismom wagi prawnej. Działania notarialne notariusz może realizować zarówno w biurze, jak też w innym punkcie, jeśli przemawia za tym charakter czynności, czy też wyjątkowe okoliczności. Dotyczy to w szczególności przygotowywania raportów spotkań wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot lokalowych, także sytuacji, kiedy osoba biorąca udział w działaniu notarialnym, z uwagi na kondycję zdrowotną, czy też różne sytuacje, nie może dotrzeć samodzielnie w biurze.

Czy ta tematyka zwróciła Twoją uwagę? Jeżeli tak, to oprócz tego poza tym zobacz ofertę ochrona praw autorskich, która odnosi się do omawianej sprawy, więc niewątpliwie także Cię zainteresuje!

Akty i pisma są sporządzone przez notariusza w sposób klarowny i przejrzysty.

Przy realizowaniu działań notarialnych notariusz czuwa nad właściwym zabezpieczeniem praw i godziwych interesów stron, także pozostałych osób, dla jakich czynność ta może wywoływać następstwa legislacyjne. Warszawa notariusz czuwa nad właściwym zabezpieczeniem zasad i dobrych interesów stron, oraz pozostałych jednostek, dla których działanie to może powodować kłopot i udziela stronom nieodzownych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz odmówi realizacji czynności notarialnej sprzecznej z ustawą. Zatrzymuje w tajemnicy okoliczności sytuacji, o których uzyskał wiadomości ze względu na realizowane czynności notarialne.

Odstępstwem od zachowania tajemnicy jest sytuacja, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa, ewentualnie ważnemu interesowi osobistemu. W owych wypadkach od przymusu zachowania tajemnicy jest w stanie zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.